title-picture
O společnosti

Stanovy

Stanovy České zoologické společnosti jsou základní právní dokument, který umožňuje existenci společnosti. Jsou zároveň podmínkou pro její registraci. Zahrnují název a sídlo společnosti, vymezují poslání a cíle společnosti a předmět její činnosti, vznik a zánik členství,
upravují práva a povinnosti členů, obsahují organizační strukturu společnosti a její orgány, právní postavení a zásady hospodaření. Jejich součástí je i ustanovení o zrušení, slučování a rozdělování společnosti.
První stanovy Československé zoologické společnosti, která je předchůdcem České zoologické společnosti, byly registrovány na Ministerstvu vnitra dne 21. března 1927 (v závorce za českým jménem je uvedeno i latinské jméno Societas Zoologica Čechosloveniae).
Druhé stanovy pod názvem „Organizační řád Československé zoologické společnosti při ČSAV“ byly registrovány na Ministerstvu vnitra 14. listopadu 1955.
Po rozdělení Československa se původní společnost rozdělila na dvě samostatné společnosti. Stanovy České zoologické společnosti, schválené na valném shromáždění 24.10.1992, byly registrované na Ministerstvu vnitra ČR dne 16.února 1993. Jejich platnost skončila dne 3. prosince 2015. Nové stanovy byly schválené valným shromážděním České zoologické společnosti dne 4. prosince 2015 a nabyly účinnosti dne 5. prosince 2015. Jejich plné znění najdete zde.

Česká zoologická společnost byla zapsána do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze dne 11. května 2016.